مرکز پژوهش‌های مجلس چالش های پیش روی بنگاه ها برای جذب منابع مالی از بازار سرمایه را بررسی و راهکارهایی پیشنهاد کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی چالش های پیش روی بنگاه ها جهت جذب منابع مالی از بازار سرمایه پرداخته و راهکارهایی در این زمینه ارائه کرده است.

براین اساس، از چالش های پیش رو می توان به نرخ‌گذاری دستوری اوراق بهادار مالی اسلامی (صکوک)، عدم الزام به ارائه رتبه اعتباری بنگاه و صکوک در بازار سرمایه که به افزایش هزینه انتشار اوراق بهادار مالی می‌انجامد، پیچیدگی ماهیت صکوک و تعداد زیاد ارکان که به زمان‌بر بودن فرایند انتشار اوراق می‌انجامد و زمان بر بودن انتشار صکوک و عرضه عمومی اولیه اشاره کرد.

همچنین به منظور رفع یا کاهش آثار چالش‌های مزبور راهکارهای عدم مداخله بانک مرکزی در نرخ‌گذاری صکوک با ضامن بانکی، تسریع در فرایند انتشار صکوک و اخذ تاییدیه از بانک مرکزی، انتشار صکوک با رتبه‌بندی و حذف تدریجی رکن ضامن و … را می‌توان بکار گرفت.

منبع: بورس پرس

فهرست