محمدرضا معتمد، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس صدور مجوز ورود صندوق های سرمایه گذاری به سهام بازار پایه با حداکثر 10 درصد را اعلام کرد.

محمدرضا معتمد طی ابلاغیه ای به صندوق های سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان اعلام کرد: با استناد به مصوبه ۱۷ مهرماه هیات مدیره این سازمان، صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط مجاز هستند حداکثر ۱۰ درصد از ارزش کل دارایی های صندوق را در بازار پایه فرابورس سرمایه گذاری کنند.

بدین منظور لازم است تا در امیدنامه مربوطه متن موضوع فعالیت صندوق اصلاح شده و ترکیب دارایی های مجاز برای سرمایه گذاری به شرح فایل پیوست برای هر یک از انواع صندوق ها به تصویب مجمع صندوق برسد.

در رابطه با موضوع این ابلاغیه، ارائه صورتجلسه مجمع صندوق که صرفاً با موضوع اصلاح موضوع فعالیت و ترکیب دارایی های صندوق در امیدنامه طبق پیوست این ابلاغیه به سازمان باشد به منزله ثبت صورتجلسه نزد سازمان بوده و از تاریخ انتشار تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، قابل اعمال خواهد بود.

 

بورس ، آموزشگاه بورس ، آموزش بورس در شیراز ، آموزشگاه شیراز ، تجارت برتر

منبع: بورس پرس

فهرست