قیمت پایانی سهم در بورس


قیمت پایانی سهم قیمتی است که معامله سهم در ابتدای روز بعد، بر اساس آن قیمت آغاز می شود.

در واقع قیمت پایانی،  برابر با میانگین وزنی قیمت های معامله شده در طول یک روز است که بر اساس کل معاملات انجام شده در آن روز تعیین می گردد.

قیمت پایانی-فرمول-تجارت برتر

 

 

میانگین وزنی چیست؟

در محاسبه میانگین وزنی یک مجموعه عامل‌های نابرابر، برای هر یک از عامل‌ها، وزن یا ارزش معینی در نظر گرفته می‌شود و سپس آن عامل در وزن معین ضرب می‌گردد. آن‌گاه جمع این ارقام به دست آمده بر مجموع وزنها تقسیم می‌شود.

میانگین وزنی در بورس:

اگر قیمت های معامله شده با حجم یکسان باشد میانگین قیمت در نقطه مرکز، سطح تعادل را برقرار می نماید، اما اگر قیمت ها با حجم های متفاوتی معامله شوند میانگین قیمت برای برقراری سطح تعادل نزدیک می شود به آن قیمتی که بیشترین معامله روی آن انجام شده است.

نحوه محاسبه قیمت پایانی در بورس:

در محاسبه قیمت پایانی ۲ فاکتور باید مورد بررسی قرار گیرد:

فاکتور اول: قیمت ها روی چه اعدادی معامله شده اند.

بطور مثال اگر ۸۰% معاملات امروز روی +۳% و ۲۰% قیمت معاملات در پایان روز در +۵% انجام شده باشد، میانگین وزنی آنها تعیین کننده قیمت پایانی است و با توجه به این آمار و ارقام قیمت پایانی که محاسبه می کنیم پایین تر از قیمت آخرین معامله خواهد شد.

 

 

فاکتور دوم: حجم مبنا

فاکتور دیگری که در محاسبه قیمت پایانی دخیل است حجم مبناست. اگر سهامی حداقل به اندازه حجم مبنایش معامله شده باشد فرمول بالا صدق می کند وگرنه، به نسبتی که امروز معامله شده، قیمت را تعدیل می کنند.

برای محاسبه این قیمت باید به صورت زیر عمل کرد :

  • اگر حجم معاملات سهم حداقل به اندازه حجم مبنا باشد

در این حالت برای تعیین قیمت پایانی سهام از رابطه 1 استفاده می شود :

 

رابطه 1

=قیمت پایانی

قیمت هر معامله

حجم هر معامله

  • اگر حجم معاملات سهم از حجم مبنا کمتر باشد

در این حالت برای تعیین قیمت پایانی سهام از رابطه 2 استفاده می شود :

رابطه 2

*(قیمت معاملاتی روز قبل – میانگین وزنی)+قیمت پایانی روز معاملاتی قبل=قیمت پایانی

حجم مبنای شرکت های فرابورسی

طبق قانون موجود در سازمان فرابورس ایران مقدار حجم مبنای شرکت‌های فرابورسی یک میباشد و به همین دلیل است که سهام قادر خواهد بود تا با اولین معامله، قیمت پایانی آن را به بیشترین و کمترین قیمت خودش برساند.

در صورتی که در بازار فرابورس سهامی در یک روز معاملاتی قیمت‌های متفاوت با حجم‌های مختلف معامله شود، قیمت پایانی این شرکت طبق میانگین وزنی حرکت خواهد نمود.

تفاوت قیمت پایانی سهم با قیمت آخرین معامله

قیمت آخرین معامله به آخرین قیمتی گفته می‌شود که در طول یک روز کاری معامله شده باشد. نام دیگر قیمت آخرین معامله، قیمت بسته شدن و معادل انگلیسی آن Close Price می­باشد.

اما قیمت پایانی میانگینی از قیمت های معامله شده سهم در ساعات معاملاتی و در یک روز معاملاتی طبق حجم معاملات می باشد.

 

منبع: اموزشگاه تجارت برتر

   

 

فهرست