به گزارش «انتخاب»؛ یورو در یک قدمی ورود به کانال ۱۳هزار تومان قرار گرفت و نرخ آن برای فروش ۱۴۱۵۰ و خرید ۱۴۰۵۰ تومان است.

منبع: انتخاب

فهرست