امروز هم زمان داد و ستد سهام شرکت های بزرگ و پر تقاضا شامل سایپا، سرمایه گذاری سیمان تامین، زر ماکارون، تامین سرمایه امین، نیروی برق آبادان و دارا یکم تغییر کرد تا مانع از اختلال سامانه معاملات گردد .

سایپا: ساعت 12:35 الی 13:35 و دوره سفارش گیری از 12:35 الی 12:40

سرمایه گذاری سیمان تامین: ساعت 9:15 الی 12:30 و دوره سفارش گیری از ساعت 9:15 الی 9:45

تامین سرمایه امین: ساعت 14 الی 15 و دوره سفارش گیری از ساعت 14 الی 14:05

زر ماکارون: ساعت 12:55 الی 13:55 و دوره سفارش گیری از ساعت 12:55 الی 13

تولید نیروی برق آبادان: ساعت 12:45 الی 13:45 و دوره سفارش گیری از ساعت 12:45 الی 12:50

بهساز کاشانه تهران: ساعت 14:15 الی 15:15 و دوره سفارش گیری از ساعت 14:15 الی 14:20

دارا یکم: ساعت 12:35 الی 13:45 و دوره سفارش گیری از ساعت 12:35 الی 12:45

 

منبع: بورس پرس

فهرست