سرامیک اردکان از برنامه افزایش سرمایه ۶۸ درصدی از محلی جذاب خبر داد و توقف نماد آن حداکثر برای ۲ روز کاری ادامه یافت.

شرکت سرامیک اردکان از برنامه افزایش سرمایه 68 درصدی از محلی جذاب خبر داد اما توقف نماد آن با توجه به عدم رعایت ضوابط افشای اطلاعات با اهمیت، حداکثر برای 2 روز کاری ادامه یافت.

“کسرا” در نظر دارد سرمایه فعلی را از 76.1 به 127.9 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته انجام خواهد شد تا صرف اجرای طرح های توسعه، تامین منابع مالی سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش جهت افزایش دو برابری ظرفیت تولید محصولات شود.

 

منبع: بورس پرس

فهرست