بررسی گزارش­های منتشر شده مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که سهم تورم برای گروه‌های پردرآمد نسبت به گروه‌های کم درآمد بیشتر بوده است. بر اساس این آمارها در نخستین ماه پاییز، تورم ماهانه دهک پردرآمد به میزان ۵/ ۰ واحد درصد بیشتر از تورم دهک کم درآمد بوده است. این شکاف تورمی برای نرخ تورم نقطه به نقطه به میزان ۲ واحد درصد و برای نرخ تورم متوسط به میزان ۲/ ۲ واحد درصد گزارش شده است. افزایش تورم پردرآمدها عمدتا به‌دلیل کاهش قیمت‌ها در بخش خوراکی‌ها و شتاب قیمت‌ها در بخش غیرخوراکی‌ها بوده است.

آمارها نشان می‌دهد که در نخستین‌ماه پاییز سه متغیر نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و متوسط در دهک‌های پردرآمد بیشتر از دهک‌های کم‌درآمد ثبت شده است. تورم ماهانه دهک اول در مهرماه به میزان ۳/ ۱ درصد گزارش شده که این رقم برای دهک دهم ۸/ ۱ درصد گزارش شده است. تورم نقطه به نقطه دهک اول ۵/ ۲۶ درصد ثبت شده، که این رقم برای دهک دهم ۵/ ۲۸ درصد بوده است. همچنین تورم متوسط نیز برای دهک اول به میزان ۷/ ۴۱ درصد ثبت شده، که این رقم برای دهک دهم به میزان ۹/ ۴۳ درصد بوده است.

منبع: دنیای اقتصاد

فهرست