خبر92

22 بهمن 1387اخبار سایت  

مقدار پیش بینی
مقدار قبلی
شرح
ارز
ساعت
تاثیر خبر
روز و تاریخ
 
-1/0%

(شاخص عمده و پيشتاز CB)

اين شاخص به اين منظور طراحي شده كه جهت حركت اقتصاد را پيش بيني كندمنتهي معمولاً خود اين شاخص تاثيري خنثي دارد بدين دليل كه اكثر نشانگرهاي مورد استفاده در اين شاخص مربوط به گذشته هستند.

GBP
1:30 pm
سه شنبه 10 فوريه
 
 

سخنراني آقاي Mark carneyرئيس بانك خزانه داري كانادا

CAD
5:30 pm
 
 
 

سخنراني آقاي William Dudley  رئيس بانك خزانه داري فدرال نيويورك

USD
5:30 pm
 
 
 

سخنراني آقاي Timothy Geithnerمعاون خزانه داري ايالات متحده

USD
6:30 pm
 
45/0
45/5

ميزان خوشبيني اقتصادي IBD/TIPP (بالاي 50% نشانگر خوش بيني و زير 50% نشانگر بدبيني است)

USD
6:30 pm
 
-0/8%
-0/6%

(ميزان ذخاير عمده فروشان) تغيير در مقدار نهايي اجناس نگهداري شده در انبار توسط عمده فروشان

USD
6:30 pm
 
 
 

سخنراني آقاي Timothy Geithnerمعاون خزانه داري ايالات متحده

USD
9:00 pm
 
 
 

شهادت آقاي برنانكي در مقابل كميته ي خدمات مالي خانگي واشنگتن در رابطه با تلاش هاي خزانه داري فدرال مبني بر تامين نقدينگي لازم در بحران مالي جاري

USD
9:30 pm
 

صفحات سایت: